Nghị quyết ĐHĐCĐ về 02 Dự án đầu tư của Tổng công ty

Nghị quyết ĐHĐCĐ về 02 Dự án đầu tư của Tổng công ty

9/4/2014 2:01:52 PM

Căn cứ Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 01/PYK.CĐ-HĐQT ngày 21/8/2014 và Biên bản kiểm phiếu ngày 03/9/2014, Tổng công ty xin gửi tới Quý Cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất

6/27/2014 3:44:36 PM

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.