Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Kính gửi:   Quý Cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

Ngày 09/10/2014, Hội đồng quản trị đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty như sau:

1. Quyết định số 54/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Lâm, Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty từ ngày 01/7/2014;

2. Quyết định số 55/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Kỹ sư Cấp thoát nước giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty từ ngày 01/7/2014;

3. Quyết định số 56/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng, Thạc sỹ Kiến trúc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty từ ngày 01/7/2014;

4. Quyết định số 57/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Ngô Văn Dũng, Kỹ sư Điện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty từ ngày 01/7/2014;

5. Quyết định số 58/QĐ-HĐQT kéo dài thời gian giữ chức vụ ông Vương Công Nu, Kỹ sư Địa chất thủy văn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên chuyển đổi thành Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

6. Quyết định 59/QĐ-HĐQT về việc ông Phạm Ngọc Tú, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Tổng công ty từ ngày 15/10/2014;

7. Quyết định 60/QĐ-HĐQT bổ nhiệm bà Bùi Khánh Linh, Thạc sỹ kết toán quốc tế, Cử nhân kinh tế, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty từ ngày 15/10/2014.

Tổng công ty trân trọng thông tin tới Quý Cổ đông.

Trân trọng,