Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của TCT VIWASEEN tại Công ty CP ĐT và XD Cầu Đồng Nai

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP  xin thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai được tổ chức ngày 11/8/2014 tại trụ sở Văn phòng Chi nhánh Tổng Công ty tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh như sau:
 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá:            400.000 cổ phần.
 2. Mệnh giá:                                              10.000 đồng/ cổ phần
 3. Giá khởi điểm:                                       10.000 đồng/ cổ phần
 4. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia:
  1. Cá nhân trong nước                  : 03
  2. Tổ chức trong nước                  : -
  3. Cá nhân nước ngoài                  :-
  4. Tổ chức nước ngoài                  :-
 5. Tổng số cổ phần đăng ký mua:              : 1.200.000 cổ phần
 6. Tổng số cổ phần đặt mua hợp lệ           :  1.200.000 cổ phần
 7. Mức giá đặt mua cao nhất                     : 10.200 đồng/ cổ phần
 8. Mức giá đặt mua thấp nhất                    : 10.000 đồng/ cổ phần
 9. Mức giá đặt mua thành công:                :  10.200 đồng/ cổ phần
 10. Số lượng nhà đầu tư trúng đấu giá        : 01 nhà đầu tư
​Chi tiết tại BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ