Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (VHH)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Công văn số 2392/BXD-QLDN ngày 29/9/2014 và công văn số 3200/BXD-QLDN ngày 08/12/2014 của Bộ Xây dựng phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty VIWASEEN tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế (VHH); 

Căn cứ Công văn số 7149/UBCK-PTTT ngày 26/12/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về giao dịch cổ phiếu VHH,

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế (VHH)).

Trân trọng,

Tổng công ty VIWASEEN