Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, cụ thể như sau:
 
1Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – Công ty cổ phần
   -  Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày  25  tháng  6  năm 2014
   -  Địa điểm: Nhà khách Trung ương Đảng, số 8 Chu Văn An, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
 
2.  Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thành lập:
Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Quy định của Quy chế tổ chức Đại hội cổ đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần (chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 01/6/2014).
Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
 
3. Nội dung Đại hội
  - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
  -  Báo cáo và thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng kế hoạch SXKD 2015-2018
  -  Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
  -  Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Bổ nhiệm Tổng giám đốc.
  -  Thông qua tờ trình đơn vị kiểm toán năm 2014.
  -  Và các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp
 
4. Đăng ký tham dự
Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự theo đường Bưu điện (trường hợp cổ đông là CBCNV cơ quan Tổng công ty thì gửi trực tiếp tại Văn thư TCTy), hoặc bằng fax trước ngày 20/6/2014 đến địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:
      - Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam
         Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
         Điện thoại:  04 37474748                      Fax: 04 38431346
 
Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời này và giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:
1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ
2. Chương trình ĐHĐCĐ
3. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ
4. Giấy ủy quyền 
5. Đơn đề cử, ứng cử
6. Mẫu sơ yếu lý lịch
8. Báo cáo kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2014, và giai đoạn 2014-2018