Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo nội dung như sau:

 1. Thời gian:        8h00 ngày 16 tháng 7 năm 2015

 2. Địa điểm:         Hội trường Nhà khách Trung ương Đảng - Số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

 3. Nội dung chính của Đại hội:

 • Thông qua các Báo cáo: SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; hoạt động của HĐQT và của Ban Kiểm soát;

 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

 • Thông qua các Tờ trình: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; phương án phân phối lợi nhuận; chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

 • Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

 • Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

 1. Điều kiện tham dự:

 • Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h00 ngày 29/5/2015.

 • Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

 1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

 • Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 14/7/2015.

 • Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo mẫu đính kèm trước 17h00 ngày 14/7/2015 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, Email theo địa chỉ sau:

          Phòng Pháp chế, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

          Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

           ĐT:  04 37473576         Fax: 04 38431346   Email:  info@viwaseen.com.vn

          Khi đến tham dự  họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có); Thông báo mời họp.

Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ http://www.viwaseen.com.vnmục: “Quan hệ cổ đông”.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

1Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên                TẢI VỀ

2. Giấy xác nhận tham dự                                            TẢI VỀ

3. Giấy ủy quyền                                                         TẢI VỀ

4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên                          TẢI VỀ

5. Quy chế Đại hội                                                       TẢI VỀ

6. Báo cáo Sản xuất kinh doanh                                   TẢI VỀ

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT                                 TẢI VỀ

8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát                     TẢI VỀ

9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

    - Báo cáo tài chính riêng (từ 01/7/2014 đến 31/12/2014)      TẢI VỀ

    - Báo cáo tài chính riêng năm 2014                                       TẢI VỀ

    - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014                                  TẢI VỀ

10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận                    TẢI VỀ

11. Tờ trình quyết toán chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2014; phương án chi phí hoạt động năm 2015      TẢI VỀ

12. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015        TẢI VỀ

13. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu            TẢI VỀ