Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Ngày 26/5/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định số 556/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Văn Dũng, sinh năm 1973, Kỹ sư Điện, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 26/5/2017.

Tổng công ty xin trân trọng thông báo.

Nội dung Quyết định: TẢI VỀ

Trân trọng,