Tiêu đề Xem
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 09,10 và 11//2016 - Ngày tạo: 11/17/2016 9:18:47 AM

Bản tin Pháp luật tháng 9,10,11/2016 gồm Thông tư 24/2016/TT-BXD; 13/2016/TT-BKHĐT; 14/2016/TT-BKHĐT; 15/2016/TT-BKHĐT và Nghị định 145/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7/2016 - Ngày tạo: 7/6/2016 10:21:15 AM

Bản tin pháp luật tháng 7/2016 gồm Nghị định số 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ và 12 Thông tư của Bộ Xây dựng từ Thông tư số 11/2016/TT- BXD đến Thông tư số 22/2016/TT- BXD .

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 3 và 4/2016 - Ngày tạo: 4/19/2016 10:12:01 AM

Bản tin pháp luật tháng 3 và 4/2016 gồm các Thông tư số 06/2016/TT-BXD, 09/2016/TT-BXD, 07/2016/TT-BXD, 08/2016/TT-BXD, 10/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng và Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12/2015 - Ngày tạo: 3/2/2016 3:00:29 PM

Bản tin pháp luật tháng 12135/2015/NĐ-CP/2015 gồm các văn bản: Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT; 22/2015/TT-BKHĐT; 23/2015/TT-BKHĐT; 135/2015/NĐ-CP và nghị định 136/2015/NĐ-CP của chính phủ.

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11/2015 - Ngày tạo: 3/2/2016 2:55:21 PM

Bản tin pháp luật tháng 11/2015 gồm các văn bản: Nghị định 116/2015/NĐ-CP; 117/2015/NĐ-CP; 118/2015/NĐ-CP; 119/2015/NĐ-CP; Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV; Luật Dân sự 91/2015/QH13 và Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT.

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2015 - Ngày tạo: 3/1/2016 4:15:45 PM

Bản tin pháp luật tháng 10/2015 gồm các Nghị định của chính phủ: 96/2015/NĐ-CP; 97/2015/NĐ-CP; 99/2015/NĐ-CP; 106/2015/NĐ-CP và Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT; 10/2015/TT-BKHĐT; 162/2015/TT-BTC; 11/2015/TT-BKHĐT và 12/2015/TT-BKHĐT.

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7,8 và 9/2015 - Ngày tạo: 3/1/2016 3:40:17 PM

Bản tin pháp luật tháng 7,8,9/2015 gồm: Thông tư 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, Quyết định 41/2015/QĐ-TTg và các Nghị định 72/2015/NĐ-CP; 76/2015/NĐ-CP; 77/2015/NĐ-CP; 78/2015/NĐ-CP; 81/2015/NĐ-CP; 83/2015/NĐ-CP và 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 06/2015 - Ngày tạo: 6/24/2015 2:48:59 PM

Bản tin pháp luật tháng 06/2015 gồm Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Quyết định 22/2015/QĐ-TTg Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và Quyết định 23/2015/QĐ-TTg Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao của Thủ tướng Chính phủ...

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04 và 05/2015 - Ngày tạo: 4/27/2015 1:49:00 PM

Bản tin pháp luật tháng 4 và tháng 5/2015 gồm Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, nghị định 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng của Chính phủ.

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 03/2015 - Ngày tạo: 3/12/2015 8:36:04 AM

Bản tin pháp luật tháng 3 gồm: Nghị định 26/2015/NĐ-CP; Nghị định 30/2015/NĐ-CP và Nghị định 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 02/2015 - Ngày tạo: 2/27/2015 8:48:25 AM

Bản tin pháp luật tháng 2/2015 gồm Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch đầu tư, Nghị định 15/2015/NĐ-CP, Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Nghị định 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ...

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2015 - Ngày tạo: 1/14/2015 9:57:17 AM

Bản tin pháp luật tháng 01 năm 2015 gồm Nghị định số 128/2014/NĐ-CP; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định 134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 121/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ( kèm danh mục)

Xem

MỘT SỐ LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC VÀO NĂM 2015 - Ngày tạo: 12/30/2014 4:37:20 PM

Một số Luật mới có liên quan đến doanh nghiệp như: Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, Luật Xây Dựng... có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và từ ngày 01/07/2015

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11 và 12 /2014 - Ngày tạo: 11/18/2014 10:05:57 AM

Bản tin pháp luật tháng 11, 12 /2014 gồm Nghị định 103/2014/NĐ-CP, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 115/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2014 - Ngày tạo: 10/27/2014 9:38:47 AM

Bản tin pháp luật tháng 10/2014 gồm Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 09/2014 - Ngày tạo: 9/23/2014 2:25:14 PM

Bản tin pháp luật tháng 09/2014 gồm có: Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 08/2014 - Ngày tạo: 8/8/2014 9:03:09 AM

Bản tin pháp luật tháng 8 gồm Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 07/2014 - Ngày tạo: 7/1/2014 8:55:24 AM

Bản tin pháp luật tháng 07/2014 gồm Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về Luật Đấu thầu; Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT; Thông tư số 09/2014/TT-BXD về quản lý chất lượng công trình XD; Nghị định 69/2014/CĐ-CP về Tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước; Nghị định 71/2014/NĐ-CP Luật Cạnh tranh...

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 06/2014 - Ngày tạo: 6/2/2014 9:25:03 AM

Bản tin pháp luật tháng 06/2014 gồm thông tư liên tịch số 06, thông tư 07 và 08 của Bộ Xây dựng.

Xem

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04 và 05/2014 - Ngày tạo: 5/21/2014 9:23:37 AM

Bản tin pháp luật tháng 04 và 05/2014 gồm Thông tư số 04/2014/TT-BXD; Thông tư liên tịch 01/2014/TTL-NHNN-BXD-BTP-BTNMT; Thông tư 19/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 05/2014/TT-BXD; Nghị Định 43/2014/NĐ-CP; Nghị Định 44/2014/NĐ-CP; Nghị Định 47/2014/NĐ-CP; Nghị Định 49/2014/NĐ-CP...

Xem