Tổng công ty VIWASEEN tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Sáng 25/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cùng đại diện các vụ, viện của Bộ Xây dựng, Hội Cấp thoát nước Việt Nam tới dự. 
 
Tham dự Đại hội có 120 cổ đông đại diện cho 58.006.400 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 99,98% tổng số cổ phần của Tổng công ty.
 
 
Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Long – Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp công bố các Quyết định: Quyết định 2438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam thành Công ty cổ phần và Quyết định 606/QĐ-BXD ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về điều chỉnh Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam. Theo đó, số vốn điều lệ của Tổng công ty là 580.186.000.000 đồng tương ứng 58.018.600 cổ phần trong đó cổ đông nhà nước nắm giữ 56.949.500 cổ phần tương ứng 98,16% vốn điều lệ.
 
 
Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP; báo cáo thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014; Định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2014 và định hướng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015-2018; Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán.
 
 
Đại hội đồng cố đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 gồm 05 uỷ viên: Ông Dương Văn Phúc, ông Lê Khả Mạnh, ông Trần Tiến Dũng, ông  Ngô Văn Dũng và ông Phạm Ngọc Tú. Tại phiên họp lần thứ nhất Hội đồng quản trị đã tín nhiệm bầu Ông Dương Văn Phúc giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Lê Khả Mạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
 
 
Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 gồm 03 uỷ viên gồm: ông Lê Minh Đức, ông Bùi Việt Trung và ông Nguyễn Sinh Kiên. Theo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát: Ông Lê Minh Đức giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
 
 
Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo, CBCNV trong công tác lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hóa và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Thứ trưởng thống nhất với Điều lệ, kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và bày tỏ mong muốn HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt kế hoạch năm 2014.
 
Thứ trưởng đề nghị VIWASEEN quan tâm đầu tư, phát huy lĩnh vực kinh doanh chính là cấp nước, thoát nước và xử lý môi trường, đáp ứng định hướng của Bộ Xây dựng và nhu cầu của thị trường.
 
Thứ trưởng nhấn mạnh: Chuyển sang Công ty cổ phần vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Tổng công ty. VIWASEEN cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng suất, hiệu quả cổ tức và đời sống CBCNV, hoàn thành nghĩa vụ chính sách nhà nước.
 
Đồng thời, VIWASEEN cần rà soát đề án tái cơ cấu Tổng công ty, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực tài chính; xây dựng lộ trình tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước.
 
Thứ trưởng giao nhiệm vụ cho các cục, vụ, viện của Bộ Xây dựng phối hợp với Tổng công ty hoàn thiện các thủ tục bàn giao vốn sang công ty cổ phần.