Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Sáng ngày 15/8, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam- VIWASEEN, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty tại khu vực phía Bắc. 
 

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các Ban Đảng Tổng công ty; Các đồng chí ủy viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng phòng ban Tổng công ty, Giám đốc Chi nhánh trực thuộc và Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) Công ty thành viên
 
 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị- Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm báo cáo viên phổ biến, quán triệt 05 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: Nghị quyết “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chuyên đề 2: Nghị quyết “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Chuyên đề 3: Kết luận “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”;Chuyên đề 4: Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Chuyên đề 5: Kết luận “Một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.
 
Thông qua hội nghị, đã giúp cán bộ chủ chốt của Tổng công ty nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của những chủ đề nghiên cứu, học tập trên, làm cơ sở tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Đồng thời sau khi tiếp thu những nội dung cơ bản này, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết cho các đối tượng ở cấp mình. Trên cơ sở đó các cấp ủy đảng bám sát tình hình nhiệm vụ của đơn vị để vận dụng, cụ thể hóa vào nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) để lãnh đạo thường kỳ một cách cụ thể thiết thực có tính khả thi cao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của toàn Đảng bộ Tổng công ty.