Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 12 (khóa XI)

Ngày 26/11, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) tại khu vực phía Bắc

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các Ban Đảng Tổng công ty; Các đồng chí ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng phòng ban Tổng công ty, Giám đốc Chi nhánh trực thuộc và Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) Công ty thành viên.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị- Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm báo cáo viên phổ biến, quán triệt  nội dung của các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 khóa XI.

Qua học tập, quán triệt đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn quận nâng cao nhận thức, nắm vững các nội dung, chủ trương, quan điểm của Đảng trong các văn kiện Nghị quyết Trung ương, thành phố, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện chương trình hành động của cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.