QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ

28/06/2018 2:54:48 CH

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 22 tháng 6 năm 2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (2018)

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (2018)

28/06/2018 2:51:55 CH

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 22 tháng 6 năm 2018

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

13/11/2017 11:29:31 SA

Quy chế công bố thông tin được ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2017

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (2015)

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (2015)

29/07/2016 4:12:26 CH

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã được các cổ đông của Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 16 tháng 7 năm 2015

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (2014)

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (2014)

07/08/2014 5:45:37 CH

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã được các cổ đông của Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 25 tháng 6 năm 2014

Liên kết website