Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (2015)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
 
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã được các cổ đông của Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 16 tháng 7 năm 2015
 

Liên kết website