QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi Quý Cổ đông,

HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng kính gửi Quý Cổ đông Quy chế công bố thông tin được ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2017

CHI TIẾT QUY CHẾ: TẢI VỀ

Liên kết website