Dự án thứ 3 Cấp nước và Vệ sinh các thị xã, thị trấn - Tiểu dự án Phú Yên

Tên dự án:          Hợp đồng số B/05/TCB/PY3: Xây dựng cải tạo Hệ thống cấp nước các công trình chính tỉnh Phú Yên
                            Tiểu dự án Tuy Hoà, La Hai và Chí Thạnh - Nhà máy xử lý nước và đường ống truyền tải
                            thuộc Dự án thứ 3 Cấp nước và vệ sinh cho các thị xã, thị trấn ADB3-1880 VIE (SF)
 
Quy mô:             Tiểu dự án Tuy Hòa: Xây dựng giếng khoan, trạm bơm, tuyến ống nước thô; Nhà máy nước và Trạm bơm                                công suất 28.000m3/ngày đêm
                           Tiểu dự án La Hai: Xây dựng giếng khoan, trạm bơm, tuyến ống nước thô; Nhà máy nước và Trạm bơm                                công suất 3.000m3/ngày đêm
                            Tiểu dự án Chí Thạnh: Xây dựng giếng khoan, trạm bơm, tuyến ống nước thô; Nhà máy nước và Trạm bơm                            công suất 3.000m3/ngày đêm
                          
Giá trị:              85,8 tỷ VNĐ (tương đương: 4,3 triệu USD)
 
Chủ đầu tư:      Ban quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Phú Yên
 
Vai trò:              Nhà thầu phụ
 
Thời gian:         2006- 2008

Liên kết website