Dự án ADB-II

Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công các gói thầu gồm B/00/ICB/CW2A, 01/UT/SP1B cho 03 Nhà máy nước Vinh, Ninh Bình, Tuyên Quang công suất 40.000m3/ngày đêm 

Tên dự án:        Gói thầu B/00/ICB/CW2A, 01/UT/SP1B thuộc dự án ADB-II

Quy mô:           Cung cấp vật tư thiết bị, thiết kế và thi công nhà máy xử lý nước 40.000m3/ngày đêm và các công trình phụ trợ.

                        Lắp đặt ống các loại tại các NMN Vinh, Ninh Bình, Tuyên Quang.

Giá trị:              190.970.078.865 VNĐ (tương đương: 12.672.201 USD)

Chủ đầu tư:      Ban quản lý dự án phát triển cấp thoát nước - Bộ Xây dựng

Vai trò:             Thành viên Liên danh

Thời gian:        2001 - 2004

Nhà máy nước Vinh, công suất 40.000m3/ngày đêm

Nhà máy nước Ninh Bình, công suất 20.000m3/ngày đêm

Liên kết website