Dự án ADB-I

 Thiết kế, xây dựng, cung cấp vật tư, thiết bị các Nhà máy nước: Hàm Rồng (Thanh Hóa), Tích Lương (Thái Nguyên)

Tên dự án:        A/97/ICB/SP3, B/98/ICB/SP4C, A/98/ICB/SP5B, B/98/LCB/TH4C, 1110/CTXDCTN/BQL/SP1B thuộc dự án ADB-I

Quy mô:           Cung cấp vật tư thiết bị, thiết kế và thi công nhà máy xử lý nước 30.000m3/ngày đêm và các công trình phụ trợ.

                           Cung cấp vật tư/thiết bị cải tạo nhà máy nước (10.000m3/ngày đêm – 30.000m3/ngày đêm);

                           Cung cấp và lắp đặt ống các loại D50-D600mm, vận chuyển vật tư/thiết bị.    

Giá trị:              223.544.825.439 VNĐ (tương đương: 14.883.764 USD)

Chủ đầu tư:      Ban quản lý dự án phát triển cấp thoát nước - Bộ Xây dựng

Vai trò:             Thành viên Liên danh

Thời gian:        1998 - 2003

Nhà máy nước Tích Lương - Thái Nguyên

Nhà máy nước Hàm Rồng - Thanh Hóa

Liên kết website