Dự án Nhà máy nước Thiện Tân, công suất 100.000m3/ngày đêm

Tên dự án:         Nhà máy nước Thiện Tân, công suất 100.000m3/ngày đêm
 
Quy mô:            Lắp đặt tuyến ống truyền dẫn nước thô D1.200mm, L=4.800m
                         Lắp đặt tuyến ống công nghệ cho nhà máy xử lý D200-D350, L=500m
 
Giá trị:              61.251.397.130  VNĐ (tương đương: 4.064.059 USD)
 
Chủ đầu tư:      Công ty Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
 
Vai trò:              Nhà thầu phụ
 
Thời gian:         2000- 2003

 

Liên kết website