Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước vùng Hà Nội khu vực Bắc sông Hồng

Ngày 25 tháng 8 năm 2008, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam - VIWASEEN đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý  chủ trì nghiên cứu, lập Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước vùng Hà Nội khu vực Bắc sông Hồng.

Theo công văn số 1386/TTg-KTN ngày 25 tháng 8 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam - VIWASEEN chủ trì nghiên cứu, lập Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước vùng Hà Nội, khu vực Bắc sông Hồng.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty VIWASEEN triển khai nghiên cứu và lập dự án theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và các Bộ ngành có liên quan phối hợp, tại điều kiện cho Tổng Công ty VIWASEEN trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, lập dự án

Liên kết website