Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Thực hiện Quy định về công bố thông tin, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố Báo cáo quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2018.

Tổng công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Liên kết website