BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2017

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 gồm:

  1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2017                      TẢI VỀ
  2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG CÔNG TY MẸ QUÝ III NĂM 2017    TẢI VỀ
  3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2017                      TẢI VỀ

 

Liên kết website