BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2017

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 gồm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (VP CÔNG TY MẸ) QUÝ IV/2017                   TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CÔNG TY MẸ QUÝ IV/2017                    TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  QUÝ IV/2017                    TẢI VỀ

Liên kết website