BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán gồm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (VP CÔNG TY MẸ) 2017                   TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 2017                    TẢI VỀ

Liên kết website