BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 gồm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (VP CÔNG TY MẸ) QUÝ I/2018                   TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CÔNG TY MẸ QUÝ I/2018                    TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I/2018                    TẢI VỀ

Liên kết website