BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán gồm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 2018                   TẢI VỀ

Giải trình một số nội dung của Báo cáo tài chính riêng năm 2018  TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2018                    TẢI VỀ

Giải trình một số nội dung của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018  TẢI VỀ

Liên kết website