BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 gồm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  CÔNG TY MẸ QUÝ I/2019                    TẢI VỀ

Giải trình liên quan Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2019   TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I/2019                    TẢI VỀ

Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019  TẢI VỀ

Liên kết website