BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2019

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 gồm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  CÔNG TY MẸ QUÝ II/2019                    TẢI VỀ

Giải trình liên quan Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2019   TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II/2019                    TẢI VỀ

Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019  TẢI VỀ

Liên kết website