BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN​ NĂM 2019

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Bán niên năm 2019 đã được kiểm toán soát xét  gồm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  CÔNG TY MẸ                     TẢI VỀ

Giải trình liên quan Báo cáo tài chính Công ty mẹ    TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT                     TẢI VỀ

Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất   TẢI VỀ

 

Liên kết website