BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III năm 2019

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 gồm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  CÔNG TY MẸ QUÝ III năm 2019                    TẢI VỀ

Giải trình liên quan Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2019   TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III năm 2019                    TẢI VỀ

Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019  TẢI VỀ

Liên kết website