Công ty CP Trường An - VIWASEEN tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014 - 2018

Ngày 19/4/2014 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường An - VIWASEEN đã tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014 - 2018. Ông Lê Khả Mạnh - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã nghe báo cáo và thông qua các nội dung về kết quả SXKD, báo cáo tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận; báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ..... Theo đó, năm 2013, giá trị SXKD đạt 151 tỷ đồng, doanh thu đạt 119,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động trong công ty  đạt 4,6 triệu đồng/người/tháng và trả cổ tức là 15% năm. 

Nhiệm kỳ 2014- 2018, Công ty xây dựng mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm. Cụ thể, năm 2014, Công ty tập trung các giải pháp như: tổ chức tốt công tác đấu thầu xây lắp; hoàn thành và đưa vào bàn giao các gói thầu DH1.8; DH1.13 thuộc Dự án VSMT thành phố Đồng Hới; gói thầu Cấp nước Hậu Lộc; CN Vĩnh Phúc, ....; phát huy tốt công tác thanh quyết toán các dự án; 

Đại hội cũng đã thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018. Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Tất Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018.
 
 

Liên kết website