ĐHĐCĐ thường niên Công ty VIWASEEN.2 năm 2014

Ngày 18/4/2014 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước (VIWASEEN.2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và đông đảo các cổ đông của Công ty.
 
Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất cao thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2013 và kế hoạch 2014 của Giám đốc; Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2013 của Ban Kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, ...
 
Theo đó, kết quả SXKD và ĐTPT năm 2013 đạt kết quả cao với một số chỉ tiêu chính: tổng doanh thu đạt .............. tỷ đồng, lợi nhuận đạt ........... tỷ đồng, chia cổ tức 6%/ năm. Đánh giá các điều kiện kinh tế năm 2014, Công ty xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu: tổng doanh thu là ....... tỷ đồng, lợi nhuận ........... tỷ đồng, cổ tức là ......%.
 
Phát biểu tại Đại hội, ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty chia sẻ những khó khăn của  trong năm 2013 của Công ty VIWASEEN.2. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty quan tâm xây dựng kế hoạch, các giải pháp khắc phục khó khăn, trong đó tập trung vào tìm kiếm việc làm, nghiên cứu mở rộng thị trường, tập trung thi công nhanh gọn, thanh quyết toán thu hồi vốn kịp thời nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra năm 2014. 

 

Liên kết website