Công ty Waseco tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Sáng ngày 28/4/2014 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Tổng Công ty Viwaseen; các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, cán bộ quản lý các phòng ban và chi nhánh thuộc công ty WASECO; 52 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 9.952.479 cổ phần, chiếm 74,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2015, dự kiến chi phí năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Báo của Ban kiểm soát; Tồ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; và việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 4.

Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty đã đánh giá khách quan thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, các thuận lợi và khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty và đề ra các giải pháp, mục tiêu SXKD của Công ty trong năm 2016 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung nâng cao năng lực tổ chức thi công xây lắp các công trình, triển khai đầu tư và đưa vào khai thác kinh doanh các dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước sạch, tiếp tục đầu tư mở rộng văn phòng cho thuê tại số 10 Phổ Quang...

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán cho thấy năm 2015 công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua, trong đó: Tổng doanh thu: 619,967 tỷ đồng (đạt 109% KH năm); Nộp ngân sách: 62,304 tỷ đồng (đạt 156% KH năm); Lợi nhuận trước thuế: 57,843 tỷ đồng (đạt 105% KH năm); Lợi nhuận sau thuế: 29,920 tỷ đồng. Đại hội đã nhất trí thông qua mức chia cổ tức năm 2015 là 15 %.

Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 gồm: Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển: 593,278 tỷ đồng (trong đó kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 là 168,208 tỷ đồng); Tổng doanh thu: 410 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 40,5 tỷ đồng; Thu hồi vốn: 390 tỷ đồng; Nộp ngân sách: 33,5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân người/tháng: 6,6 triệu đồng và cổ tức năm 2016 là 15 %/năm.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Dương Văn Phúc – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Viwaseen và ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự Đại hội đối với các báo cáo, tờ trình, mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2016 và những năm tiếp theo của Công ty.

Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch HĐQT Công ty đã cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của lãnh đạo Tổng Công ty VIWASEEN, sự ủng hộ của các cổ đông, cùng sự cố gắng cao của Ban điều hành và CBNV Công tytrong năm 2015, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của CBNV Công ty, các cổ đông và đối tác để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội thông qua.

(Theo waseco.com.vn)

Liên kết website