Công ty Cổ phần Thủy điện VIWASEEN-Tây Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Ngày 18/6/2013, tại Sơn La, Công ty Cổ phần Thủy điện VIWASEEN-Tây Bắc đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013. Dự Đại hội có các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 14 cổ đông đại diện cho 23 cổ đông khác với 13.071.700 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 89 % tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đã tập trung thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2, Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động và SKXD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013; báo cáo tài chính được kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát công ty; báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, ...

Theo báo cáo, năm 2012, sản lượng điện của Nhà máy đạt 91.747.368 KWh, doanh thu trên đạt 96 tỷ đồng. Năm 2013, Công ty thực hiện các giải pháp tăng thu, tăng công suất phát điện; thực hiện giảm chi phí; đảm bảo an toàn thiết bị, ổn định nguồn nước nhằm tăng sản lượng điện đạt mục tiêu 93.064.714 KWh, doanh thu trên đạt 99 tỷ đồng

Liên kết website