Công ty VIWASEEN - Tây Bắc thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty CP thủy điện VIWASEEN – Tây Bắc

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông chương trình và thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty như sau:

  1. Thành phần: Các Cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty;

  2. Thời gian: Bắt đầu 14h30 Ngày 31 tháng 01 năm 2016.

  3. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty.

  4. Địa chỉ: số 144, đường Trường Chinh, Thành phố Sơn La.

  5. Nội dung: (Xem tại chương trình đại hội gửi kèm theo thông báo này)

  6. Tham dự Đại hội:

Đối với các cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi hoặc fax giấy ủy quyền tham dự đến địa chỉ:

- Công ty cổ phần thủy điện VIWASEEN Tây Bắc

- Địa chỉ:  Số144, đưởng Trường Chinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 0223.854600, Fax: 0223854112.

- Thời gian gửi trước 14h30 ngày 16/10/2015

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy mời họp, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có)

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị quý cổ đông truy cập và tải tại website: www.viwaseen.com.vn 

Mọi vướng mắc xin liên hệ: Điện thoại: 0223.854600  fax: 0223.854112; 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

1Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường                TẢI VỀ

 

Liên kết website