Công ty VIWASEEN.11 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày 19/4/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Khoan và Xây lắp Cấp thoát nước (VIWASEEN.11) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự Đại hội có ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Viwaseen; các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, cán bộ quản lý các phòng ban Công ty;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc Công ty; Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2016, dự kiến chi phí năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Báo của Ban kiểm soát; Tồ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả SXKD năm 2016 của Công ty đạt được với các chỉ tiêu chính, cụ thể: Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển: đạt 83,69 tỷ đồng bằng 104,6% KH năm; Tổng doanh thu: 67,7 tỷ đồng bằng 96,7% kế hoạch năm; Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,763 tỷ đồng bằng 117,5% kế hoạch năm  và cổ tức đạt 10 %/năm bằng 100% kế hoạch năm.

Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 gồm: Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển: 83 tỷ đồng; Tổng doanh thu: 72 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 1,6 tỷ đồng; và cổ tức năm 2017 là 10 %/năm.

 

 

Liên kết website