Công ty VIWASEEN.14 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày 20/4/2017 tại Biên Hòa, Công ty Cổ phấn Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước (VIWASEEN.14) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Tham dự Đại hội có ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Viwaseen; các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, cán bộ quản lý các phòng ban Công ty; 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc Công ty; Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2016, dự kiến chi phí năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Báo của Ban kiểm soát; Tồ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 gồm: Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển: 61 tỷ đồng; Tổng doanh thu: 55 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 1,2 tỷ đồng; và cổ tức năm 2017 là 10 %/năm.

Liên kết website