Công ty WASECO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày ngày 24/4/2015, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự Đại hội có 51 cổ đông và đại diện cổ đông - người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.788.702 cổ phần, chiếm 89,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2014; Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo kết qủa SXKD năm 2014 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2015; Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2014.

 

Ngoài ra, Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, nội dung khác được trình bày trong đại hội, bao gồm:

  • Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
  • Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và dự toán  chi phí hoạt động  năm 2015.
  • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014
  • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Tại Đại hội, các báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc công ty đã nhìn nhận và đánh giá khách quan thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, các thuận lợi và khó khăn trong công tác thi công xây lắp, công tác đấu thầu, công tác đầu tư; chỉ ra khó khăn thách thức do những nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, đưa ra những giải pháp, mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015.

HĐQT nhìn nhận trong năm 2015, tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu khả quan hơn, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức khó lường, Hội đồng quản trị công ty sẽ luôn bám sát định hướng kế hoạch để có các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao hiệu quả SXKD.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội đối với các báo cáo, tờ trình, mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015 và những năm tiếp theo của Công ty.

Đại hội đã bầu bà Bùi Khánh Linh, cử nhân thương mại quốc tế, Thạc sĩ Kế toán Quốc tế vào Ban kiểm soát thay ông Phạm Ngọc Tú – Trưởng Ban kiểm soát Công ty xin từ nhiệm. Ban kiểm soát đã bầu bà Bùi Khánh Linh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Kết luận tại Đại hội, thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Đức Bôn – chủ tịch HĐQT đã gửi lời cảm đến Tổng công ty VIWASEEN, sự ủng hộ của các cổ đông khác cùng sự cố gắng cao của Ban Điều hành và CBNV Công ty trong năm 2014 và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác quý báu của các cổ đông và đối tác để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

Liên kết website