Công ty Cổ phần VIWASEEN3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 11/4/2014 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần VIWASEEN3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ông Lê Khả Mạnh - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và đông đảo các cổ đông của Công ty.
 
 
Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất cao thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2013 và kế hoạch 2014 của Giám đốc; Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2013 của Ban Kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, ...
 
 
Theo đó, kết quả SXKD và ĐTPT năm 2013 đạt kết quả cao với một số chỉ tiêu chính: tổng doanh thu đạt 238,463 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 10,016 tỷ đồng, chia cổ tức 16%/ năm. Đánh giá các điều kiện kinh tế năm 2014, Công ty xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu: tổng doanh thu là 250,378 tỷ đồng, lợi nhuận 8,356 tỷ đồng, cổ tức là 13%.
 
Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Khả Mạnh - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao và biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được trong năm 2013 của Công ty VIWASEEN3 và đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty VIWASEEN3 tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch, các giải pháp khắc phục khó khăn, trong đó tập trung vào tìm kiếm việc làm, nghiên cứu mở rộng thị trường, tập trung thi công nhanh gọn, thanh quyết toán thu hồi vốn kịp thời nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra năm 2014. 

 

Liên kết website