VIWASEEN-Tây Bắc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2015

Ngày 17/10/2015, tại TP. Sơn La, Công ty Cổ phần Thủy điện VIWASEEN-Tây Bắc đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự Đại hội đồng cố đông có 12 cổ đông sở hữu và đại diện cho 14.403.200 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 96,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã được nghe các báo cáo và biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nội dung gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị,

- Báo cáo của Tổng Giám đốc; 

- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

-Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013 và 2014 đã được kiểm toán;  

- Phê duyệt chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát;

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

- Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Nậm La;

- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Nậm La;

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội: TẢI VỀ

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Thiều Quang Quyến - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Tiến Khanh - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo SXKD

Ông Nguyễn Quang Đông - Trưởng ban Kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động giám sát của BKS

Liên kết website