VIWASEEN3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 18/4/2018 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần VIWASEEN3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty dự Đại hội. 

Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất cao thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2017 và kế hoạch 2018 của Giám đốc; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, ...

Theo đó, kết quả SXKD và ĐTPT năm 2017 đạt kết quả cao với một số chỉ tiêu chính: tổng doanh thu đạt 283,818 tỷ đồng bằng 102,31% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 8,852 tỷ đồng, chia cổ tức 15%/ năm. Đánh giá các điều kiện kinh tế năm 2018, Công ty xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu: tổng doanh thu là 260 tỷ đồng, lợi nhuận 6,5 tỷ đồng, cổ tức là 12%.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bầu bổ sung ông bà Nguyễn Thị Hương và ông Nguyễn Hải Đăng là Thành viên HĐQT và ông Lê Ngọc Bình là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Liên kết website