VIWASEEN3 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Ngày 08/04/2015, tại Hội trường Công ty cổ phần VIWASEEN3 đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được uỷ quyền tương đương 1.775.794 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,8% tổng số cổ phần Công ty.

Tham dự Đại hội đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Viwaseen có Ông Dương Văn Phúc- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty;  Lê Khả Mạnh - Phó Bí Thư Đảng ủy, TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Về phía Hội đồng quản trị Công ty có Ông Phạm Hữu Bảng - Chủ tịch HĐQT chủ tọa, điều hành đại hội; Ông Nguyễn Hữu Hành - UVHĐQT, Giám đốc Công ty; Ông Hà Quốc Chương - UVHĐQT.

Các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đạt tỷ lệ đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty. Sau phần khai mạc Đại hội và báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát đã báo cáo và thông qua đại hội các nội dung bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2015.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015

3. Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2014 của Ban Kiểm Soát.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

6. Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2015.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015.

8. Tờ trình tăng vốn điều lệ

Đại hội thể hiện tinh thần sẻ chia và thấu hiểu, đoàn kết nhất trí cao về những vấn đề được đưa ra bàn thảo tại Đại hội và nhận thấy rằng tình hình SXKD của Công ty trong năm 2014 là hết sức khó khăn. Nhưng với sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty Viwaseen và nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty đã có nhiều biện pháp như tiết giảm chi phí, tìm kiếm việc làm, nghiên cứu mở rộng thị trường, tập trung thi công nhanh gọn, thanh quyết toán thu hồi vốn kịp thời… và đã hoàn thành các chỉ tiêu năm 2014.

Năm 2015 tuy còn nhiều khó khăn, phức tạp. Công ty cổ phần Viwaseen3 sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 với chỉ tiêu như sau:

1. Giá trị SXKD:                      288.688 triệu đồng

2. Đầu tư phát triển:                     4.639 triệu đồng

3. Doanh thu:                           251.628 triệu đồng

4. Nộp ngân sách:                       12.943 triệu đồng

5. Lợi nhuận:                                 8.806 triệu đồng

6. Thu nhập bình quân người/tháng:     6 triệu đồng

7. Chia cổ tức:                                          15%/năm

Phần thảo luận giữa Lãnh đạo công ty và các cổ đông có thể nói là phần sôi nổi nhất của Đại hội. Các cổ đông đã đưa ra nhiều câu hỏi và ý kiến đóng góp đầy tâm huyết đối với sự phát triển của Công ty. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phạm Hữu Bảng- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Hữu Hành - Giám đốc đã trả lời các câu hỏi chất vấn và ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với tinh thần nhất trí cao của các đại biểu cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Viwaseen3 tự tin và hy vọng rằng với sự ủng hộ và đồng thuận của các cổ đông, Công ty sẽ hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

(Theo viwaseen3.com.vn)

Liên kết website