WASECO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 25/4/2013, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) (Mã chứng khoán VSI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 

Dự Đại hội có: ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VIWASEEN; ông Lê Khả Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty VIWASEEN; ông Nguyễn Tất Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty VIWASEEN kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Đặng Văn Tiêu - Tổng Giám đốc Công ty, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và 51 cổ đông sở hữu 12.401.720 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kế hoạch phát triển công ty năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 và dự kiến nhiệm kỳ 2013 - 2018; Cổ tức năm 2012… Đại hội cũng đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018
Năm 2012, mặc dù nền kinh tế tiếp tục khó khăn nhưng về Công ty WASECO vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2012: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đạt 384,852 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 303,976 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 15,506 tỷ đồng. Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty với tổng giá trị SXKD dự kiến đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận 25 tỷ đồng, cổ tức 8-10%/năm và chỉ tiêu kế hoạch dự kiến của nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tổng giá trị SKXD và ĐTPT cả nhiệm kỳ dự kiến là 2.800 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy,, Chủ tịch Hội đồng thành viên chia sẻ những khó khăn của Công ty trong điều kiện khó khăn chung của ngành xây dựng và Tổng Công ty, đồng thời đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty WASECO trong năm 2012. Ông Dương Văn Phúc đề nghị Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 phát huy kết quả đạt được, cùng với Ban điều hành tổ chức thực hiện thành công kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2013 và cả nhiệm kỳ đảm bảo hiệu quả SXKD, đời sống của cán bộ, CNV và lợi ích của các cổ đông.

 
 

Liên kết website