Đại hội đồng cổ đông Tổng Cty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP năm 2018

Ngày 22/6/2018, tại Hội trường Nhà khách Trung ương Đảng (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Cty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

 

Tham dự Đại hội có ông Hà Mạnh Hoạt - Vụ phó, vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Phúc Hưởng - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Xây dựng và các chuyên viên trực thuộc Bộ. Về phía Tổng Cty có ông Nguyễn Ngọc Cương - Chủ tịch HĐQT Tổng Cty; ông Ngô Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Cty và 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 57.819.200 cổ phần, chiếm 99,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, thay mặt HĐQT, ông Ngô Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Cty trình bày Báo cáo số về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2018; ông Nguyễn Ngọc Cương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành; ông Lê Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Cty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát; ông Nguyễn Đức Bôn – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; phân phối lợi nhuận năm 2017; quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán chi phí năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Cty giai đoạn 2017 – 2020; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Lê Khả Mạnh và ông Trần Tiến Dũng và miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Minh Đức.

Đại hội bầu ông Nguyễn Hữu Hành, sinh năm 1963, Kỹ sư Xây dựng (ngành Cấp thoát nước), Người đại diện quản lý 15% vốn Nhà nước trên vốn điều lệ của Tổng Cty trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018; bầu ông Lê Minh Đức, sinh năm 1966, Kỹ sư Kinh tế, Cử nhân Tài chính - Kế toán, Người đại diện quản lý 15% vốn Nhà nước trên vốn điều lệ của Tổng Cty trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018; bầu bà Bùi Khánh Linh, sinh năm 1977, Thạc sỹ Kế toán Quốc tế, Cử nhân Kinh tế trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Cty nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Liên kết website