Đảng ủy Tổng Công ty tổ chức lớp lý luận chính trị cho Đảng viên mới và nhận thức về Đảng

Trong các ngày từ 07-08/9 và 14-15/9/2013, tại Hội trường Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức lớp lý luận chính trị cho Đảng viên mới và lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú.


Tham gia lớp học có 30 đồng chí là đảng viên mới và 40 quần chúng ưu tú tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tại khu vực phía Bắc. Đồng chí Phạm Ngọc - Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là giảng viên giảng dạy của lớp.

Trong thời gian học tập, các đồng chí đảng viên mới đã được tiếp thu 9 chuyên đề Chủ nghĩa Mác Lê Nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa Xã hội và phương hướng đi lên của CNXH ở Việt Nam; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội... theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

(Theo Văn phòng Đảng ủy)

Liên kết website