Hội nghị Người lao động Công ty mẹ - Tổng công ty VIWASEEN năm 2015

Thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động tại cơ sở, Tổng giám đốc Tổng công ty và Công đoàn các cơ sở thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015 vào ngày 24/9/2015.

Tham dự hội nghị có ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, các vị là đại biểu đương nhiên gồm Ban Tổng giám đốc, BCH Công đoàn, Ban kiểm soát, ... cùng 66 đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động cấp phòng ban, Chi nhánh Tổng công ty đại diện cho toàn thể người lao động của Công ty mẹ Tổng công ty.

Tại Hội nghị ông Lê Khả Mạnh - Tổng giám đốc Tổng công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 và 09 tháng năm 2015, mục tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015; và việc trích lập các Quỹ liên quan đến người lao động.

Ông Thiều Quang Quyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thay mặt Công đoàn các cơ sở thuộc Công ty mẹ Tổng công ty báo các tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể, tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng ban, Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty.

Ông Lê Xuân Tiến - Trưởng phòng TCLĐ Tổng công ty báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến người lao động và tình hình thực hiện Nội quy lao động, công tác sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của Công ty mẹ - Tổng công ty.

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến phát biểu tham luận của Người lao động về các vấn đề về việc làm, định hướng phát triển, việc triển khai đầu tư các dự án, việc thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty mẹ - Tổng công ty… với mục tiêu vì sự phát triển bền vững Tổng công ty, nâng cao đời sống người lao động.

Hội nghị cũng đã thống nhất bầu 03 Thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung: Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động.

Phát biểu tại Hội nghị ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VIWASEEN đánh giá cao Ban điều hành và BCH Công đoàn cùng tập thể người lao động trong Công ty mẹ Tổng công ty đã thực hiện tốt các quy định trong Thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, Tổng công ty đã xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Chủ tịch HĐQT đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, BCH Công đoàn và CBNV đối với hoạt động SXKD của Tổng công ty góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ động và Hội đồng quản trị Tổng Công ty đề ra.

Liên kết website