Tổng công ty VIWASEEN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 16/7/2015, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tham dự Đại hội, về phía Bộ Xây dựng có Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh và lãnh đạo các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính. Về phía Tổng công ty VIWASEEN, có Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các Công ty thành viên. Dự Đại hội có 93 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 58.002.600 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất cao thông qua các nội dung gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát; các Tờ trình: phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ; báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Báo cáo của HĐQT

Tại Đại hội, các báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc công ty đã nhìn nhận và đánh giá khách quan thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, các thuận lợi và khó khăn trong công tác thi công xây lắp, công tác đấu thầu, công tác đầu tư; chỉ ra khó khăn thách thức do những nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 (từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần), đưa ra những giải pháp, mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015.

Ông Lê Khả Mạnh - TV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động SXKD - ĐTPT

Năm 2015, với tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu khả quan hơn, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức khó lường, Tổng công ty đặt mục tiêu và xây dựng các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD - ĐTPT năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị SXKD: 1.022,645 tỷ đồng;

- Giá trị Đầu tư: 174,950 tỷ đồng;

- Tổng Doanh thu: 877,648 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 3,500 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 95,0 tỷ đồng

Ông Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Đại hội 

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chia sẻ với những khó khăn của Tổng công ty và đề nghị HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty tập trung thực hiện các giải pháp, trong đó: cần quan tâm chú trọng công tác đấu thầu, cần đánh giá thực sự năng lực cạnh tranh và lực lượng của Tổng công ty, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh cao; đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư phát triển, đặt trọng tâm, hướng chính của Tổng công ty  đầu tư các dự án cấp nước, xử lý nước thải; trước mắt, tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đang triển khai. Tiếp tục hoàn thiện cải tiến hệ thống quản trị, phát triển thương hiệu; tìm kiếm đối tác, xây dựng lộ trình bán bớt phần vốn Nhà nước tại TCT.

Đại hội cũng đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội đối với các báo cáo, tờ trình, mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015 và những năm tiếp theo của Tổng Công ty.

Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT TCT tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Bôn trúng cử Thành viên HĐQT và tặng hoa chia tay ông Phạm Ngọc Tú

Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Bôn, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty thay thế ông Phạm Ngọc Tú đã chuyển công tác là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Liên kết website