Tổng công ty VIWASEEN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 22/6/2016 tại Hội trường nhà khách Trung ương Đảng - số 8 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP được tiến hành. 

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, về phía đại diện Bộ Xây dựng có ông Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng đại diện lãnh đạo các Vụ: QLDN, TCCB, KHTC; về phía Tổng công ty có các ông bà là Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc; cùng sự tham gia của 62 cổ đông sở hữu và đại diện cho 57.926.700 cổ phần, chiếm 99,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Ngô Văn Dũng - TV HĐQT, Tổng Giám đốc TCT báo cáo tại ĐHĐCĐ

Đại hội đã thống nhất cao thông qua các nội dung gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát; các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; chi phí thù lao hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016-2020;  kế hoạch đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch, niêm yết trên TTCK và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại ĐHĐCĐ

Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

+ Giá trị SXKD toàn Tổng công ty: 2.775 tỷ đồng trong đó Công ty mẹ: 668 tỷ đồng;

+ Giá trị Đầu tư phát triển toàn Tổng công ty: 348 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ: 195 tỷ đồng;

+ Giá trị Doanh thu toàn Tổng công ty: 2.677 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ: 643 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty: 53 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ: 14,5 tỷ đồng;

+ Dự kiến mức cổ tức năm 2017 là 2%

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh  phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh thống nhất với các Báo cáo, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu, kế hoạch 2017; chia sẻ với những khó khăn của Tổng công ty và đề nghị Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty tập trung thực hiện: (i) đánh giá rõ nguyên nhân, khách quan các tồn tại; thực trạng của Tổng công ty; (ii) đoàn kết, tạo sự thống nhất trong quản trị, điều hành, đặc biệt trong HĐQT, tạo các chuyển biến tích cực mới; (iii) quan tâm đầu tư, phát triển lĩnh vực chuyên ngành cần hết sức quan tâm; đặc biệt đối với lĩnh vực môi trường; (iv) cần quan tâm nâng cao năng lực, lực lượng thi công xây lắp; cách thức tổ chức, quản trị để đảm bảo hiệu quả; quan tâm thanh, quyết toán, thu hồi vốn công trình; (v) Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu theo Quyết định 58/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các giải pháp giảm vốn Nhà nước; theo phương án sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2011- 2016, nhiệm vụ đến năm 2020. Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các Vụ liên quan của Bộ tham gia hỗ trợ, giải quyết dứt điểm bàn giao vốn sang CTCP; thoái vốn NN; niêm yết trên thị trường chứng khoán của Tổng công ty.

Đại hội đã thống nhất cao bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Cương, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Đồng thời, trong chương trình Đại hội đồng cổ đông, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng và quý cổ đông Tổng công ty, ông Hà Mạnh Hoạt – Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện HĐQT Tổng công ty đã tặng hoa tri ân sự đóng góp của ông Dương Văn Phúc, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Lê Khả Mạnh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty

Liên kết website