CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

 

II. THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

1. Chủ tịch:

- Đồng chí Trần Công Luận                       (từ tháng 4/2006 đến tháng 02/2012)

- Đồng chí Thiều Quang Quyến                 (từ tháng 02/2012 đến tháng 10/2017)

- Đồng chí Bùi Việt Trung​                              (từ tháng 10/2017 đến nay)

2. Phó Chủ tịch

- Đồng chí Vũ Sỹ Trường                             (từ tháng 5/2007 đến tháng 10/2007)

- Đồng chí Nguyễn Sỹ Khải                          (từ tháng 10/2007 đến tháng 9/2012)

- Đồng chí Trần Mạnh Khôi                          (từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2017)

- Đồng chí Vũ Thị Khiêm                              (từ tháng 9/2012 đến nay)

- Đồng chí Đoàn Thị Lan Anh                       (từ tháng 10/2017 đến nay)

Liên kết website