NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư chuyên ngành có trình độ Đại học và trên Đại học, Tổng công ty VIWASEEN và các đơn vị thành viên đã làm chủ nhiều đề tài nghiên cứu có ứng dụng hiệu quả vào hoạt động SXKD của TCT và lĩnh vực cấp thoát nước Việt Nam
 
Các đề tài nghiên cứu tiêu biểu như:
 
1Nghiên cứu mở rộng phạm vi ứng dụng cụm xử lý nước sinh hoạt 5m3/h theo phương pháp ống lắng nghiêng – lọc áp lực đối với nước mùa lũ đồng bằng sông cửu long có độ đục cao
 
 
2. 

Liên kết website