BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2015

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1 128/2014/NĐ-CP 31/12/2014

Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

01/03/2015
2

 

04/2015/NĐ-CP

 

09/01/2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 25/02/2015

3

05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 01/03/2015
4 134/QĐ-TTg 26/1/2015 Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020 26/1/2015
5 121/QĐ-BXD 30/1/2015 Quyết định số 121/QĐ-BXD ngày 30/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015. 30/1/2015
6 121/QĐ-BXD 30/1/2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015. 30/1/2015

 

 

Liên kết website